Taiyaki + Ice Cream

TAIYAKI

Taiyaki ( γŸγ„η„Όγ) is a fish shaped baked cake that originated in Japan. It’s name comes from the Japanese words Tai (“Sea Bream”) + Yaki (“Baked”). It takes approximately 4 minutes to make. The Taiyaki can be plain or stuffed with one of our delicious fillings. Served warm and fresh.

Taiyaki + Ice Cream

THE PERFECT HOT AND COLD PAIRING!

Come try our deliciously smooth and creamy premium soft serve ice cream paired with our delectably hot, crispy, mochi-like Taiyaki. Add in your choice of filling and toppings for even more flavor and texture.


CURRENT TAIYAKI AND ICE CREAM OFFERINGS:

TAIYAKI FILLING

NO FILLING

ROASTED BLACK SESAME

SWEET RED BEAN

SWEET YAM

NUTELLA

ICE CREAM FLAVORS

PREMIUM UJI MATCHA

PREMIUM UJI HOJICHA

REAL VANILLA

JAPANESE UBE

TOPPINGS

SPRINKLES

OREO THIN

POCKY STICK

RAINBOW MOCHI

RAINBOW MARSHMALLOW

STRAWBERRY PUREE

MATCHA POWDER